Page 12 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 12

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


    ZABORÓW

    Historia
    Historia osadnictwa w tym rejonie sięga okresu od I w. p.n.e.
    do IV w. n.e., ale pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1239
    i dotyczą Ścibora z Zaborowa w Ziemi Warszawskiej w Księstwie

    Mazowieckim. Wieś należała do Zaborowskich herbu Rogala.
    Parafia powstała w XIV lub XV w. Pierwszy, drewniany kościół
    spłonął w 1700 r., kolejny przetrwał do 1790 r. Rok później po-
    wstał kościół murowany.
    U kolejnych właścicieli Zaborowa, Izbińskich, gościła pisarka
    Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. W l. 1901-1903, na miejscu
    dworu Izbińskich, wzniesiony został pałac w stylu eklektyczno-
    -secesyjnym. Architekci połączyli elementy stylu barokowego
    z klasycystycznym. Z okien pałacu roztaczał się widok na park
    zaprojektowany w typie ogrodu francuskiego, który przechodził
    w park krajobrazowy. Istniejące do dzisiaj stawy to pozostałość
    po młynie wodnym.
    Następnym dziedzicem dóbr zaborowskich był Leon Feliks
    Goldstand, potem jego córka, Janina Górska. Po wybuchu woj-
    ny w pałacu stacjonowały wojska niemieckie. W 1945 r. dobra
    zaborowskie przeszły na własność państwa. Był tu PGR. W roku
    1968 pałac przejęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dziś
    ponownie jest prywatny. Wraz z parkiem i stawami, znalazł się
    w rejestrze zabytków.

    Współczesność
    Od 1998 r. wieś Zaborów leży w gm. Leszno, w pow. warszawskim
    zachodnim, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. 3 listo-
    pada 1983 r. Matka Teresa z Kalkuty otworzyła Dom Zgromadzenia
    Sióstr Misjonarek Miłości, który mieści się w Feliksowie. Jest to dom
            formacyjny, w którym przebywa około 40
            misjonarek. W 2002 r. odbyła się renowa-
            cja kościoła i plebanii.

            Twórcy
            » Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
             (1798-1845) – pisarka, tłumaczka,
             wydawca, pierwsza w Polsce kobie-
             ta, która utrzymywała się z pracy
             twórczej i pedagogicznej. Bywała
             u właścicieli Lasek, Izbińskich.

    10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17