Page 10 - MAZOWIECKI SZLAK LITERACKI
P. 10

Zieloną trasą po Mazowieckim Szlaku Literackim


    LASKI

    Historia
    Laski to podwarszawska miejscowość w gminie Izabelin. Leży
    na skraju Puszczy Kampinoskiej. Hrabianka Róża Czacka, która
    w wieku 22 lat straciła wzrok, powołała Towarzystwo Opieki nad
    Ociemniałymi i Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic
    Krzyża, a w 1921 roku, na terenie dawnego folwarku w Laskach
    podarowanego przez Antoniego Daszewskiego, założyła Zakład
    dla Niewidomych.
    W czasie II wojny światowej znalazł tu schronienie m.in. ka-
    pelan obwodu Armii Krajowej, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy
    prymas Polski. Podczas Powstania Warszawskiego mieszkańcy
    Zakładu prowadzili szpital polowy. W czasach PRL był to ważny
    ośrodek katolickiej inteligencji, który przyciągał i chronił prze-
    śladowanych przez władze komunistyczne.
    Współczesność
    Dziś jest tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzie-
    ci Niewidomych im. Róży Czackiej. Gościli w nim i tworzyli znani
    polscy pisarze i publicyści, m.in. Antoni Słonimski, Jerzy Zawiey-
    ski, Stanisław Stomma, Zygmunt Kubiak, Marian Brandys, a tak-
    że Zbigniew Herbert, Ewa Szelburg-Zarembina, Tadeusz Mazo-
    wiecki, ks. Jan Twardowski, Julia Prajs czy Adam Michnik. Laski
    to również ośrodek ewangelizacyjny. W domu rekolekcyjnym
    odbywają się spotkania i rekolekcje dla młodzieży i dorosłych,
    widzących i niewidomych z całej Polski.
               Trzeba zobaczyć
               » Kościół pw. Matki Bożej Królo-
                wej Meksyku z lat 80. XX w.
               » Kaplica pw. Matki Bożej
                Anielskiej z 1925 r.
               » Cmentarz wojenny ofiar II woj-
                ny światowej i cmentarz le-
                śny  ludzi związanych z Za-
                kładem dla Ociemniałych
                – spoczywa tu hr. Elżbieta
                Róża Czacka i ludzie zasłu-
                żeni dla polskiej literatu-
                ry, nauki, kultury, politycy,
                uczeni i architekci.
    Kościół pw. Matki Bożej Królowej Meksyku.
    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15